JAK NAKUPOVAT

Nákupní řád

Všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím internetového obchodu Certikovyhracky.cz se řídí platnou legislativou, dále se řídí níže uvedeným nákupním řádem. Provozovatel internetového obchodu Čertíkovy hračky je fyzická osoba Aleš Vulterýn.

Ceny a zboží

Provozovatel internetového obchodu Čertíkovy hračky (dále jen „provozovatel“) je plátcem DPH. Veškeré ceny uváděné na stránkách internetového obchodu Certikovyhracky.cz (dále jen „e-shop) jsou uvedeny s DPH. Uváděné ceny v nabídce virtuálního obchodu jsou závazné v okamžiku uzavření smlouvy o koupi věci. Zákazník má možnost objednávku si vytisknout. Pokud zákazník při zadávání objednávky správně vyplní emailovou adresu, bude mu na tuto doručena kopie objednávky jako potvrzení zapsání objednávky do objednávkového systému e-shopu.

Pokud se nezobrazí informace o odeslání objednávky nebo nedorazí kopie objednávky na zadanou emailovou adresu, v nejbližším možném termínu nás kontaktujte.

Způsob platby

Zákazník v ČR má možnost zboží uhradit:

Převod – zákazník bude kontaktován a informován o stavu objednávky, poté provede platbu na účet provozovatele internetového obchodu Certikovyhracky.cz.
(Komerční banka č.ú.: 43-5956750247/0100), variabilní symbol platby odpovídá číslu faktury.
Po připsání částky na účet bude zboží odesláno zákazníkovi na dodací adresu uvedenou v objednávce.Při objednávce zboží  nad 2 000,- Kč včetně dopravy je nutné uhradit částku převodem na účet.

Hotově - při osobním odběru zboží.

Dobírka -(při objednávce do 2 000,- Kč) platba při doručení zboží spediční službou, poštou na fakturační nebo doručovací adresu, kterou zákazník uvedl ve své objednávce.

Zákazník v SR:
Platba musí být provedena v korunách (Kč) na účet (Komerční banka č.ú.: 43-5956750247/0100), .Veškeré poplatky související s převodem částky na účet hradí kupující.

Zpracování objednávky

V případě nejasností má provozovatel, případně jeho zodpovědný zástupce, právo kontaktovat zákazníka prostřednictvím jím sdělených údajů, a proto je v zájmu zákazníka zadávat tyto údaje pravdivě a svědomitě. Každá přijatá objednávka je závazná. Storno objednávky je možné provést v internetovém obchodě do 10 minut od potvrzení objednávky. Kupující odesláním či učiněním závazné objednávky stvrzuje, že tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi ním a prodávajícím, a dále že se s nimi řádně seznámil, jsou mu jasné, srozumitelné a zavazuje se jimi řídit. Tímto okamžikem zároveň kupující stvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v okamžiku učinění či odeslání objednávky.

Dodání zboží

Termín dodání je závislý na druhu objednaného zboží. V převážné většině případů se pohybuje do 3 pracovních dnů. Pro informaci - pokud objednávku zašlete v pracovní den do 12:00 hod., bude zpravidla odeslána další pracovní den.
Ve výjimečném případě může dojít k prodloužení dodací lhůty.
Provozovatel se zavazuje, dle svých možností, v zájmu svém a především s ohledem na zákazníka, snížit dodací lhůtu na nejmenší možnou dobu.

Způsob doručení

Zboží je zákazníkovi doručeno prostřednictvím služeb České pošty. Zboží bude doručeno na uvedenou adresu v objednávce. Doručení proběhne v pracovní dny. Zákazník si může vybrat buď obchodní balík - doručení do 24 hodin od expedice - 120,- Kč včetně DPH, nebo obyčejný balík  - 94,- Kč včetně DPH. Za dobírku účtujeme 25,- Kč. Zboží vám může být doručeno také speciální přepravní službou do 24 hodin za 120,- Kč včetně DPH.

Převzetí zboží

Zákazník nebo příjemce zboží má povinnost překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. V případě zjištění poškození či jiné nesrovnalosti po převzetí zásilky je zákazník povinen neprodleně do 3 dnů kontaktovat provozovatele internetového obchodu Certikovyhracky.cz.

Záruky a reklamace

Záruka na zboží prodávané prostřednictvím e-shopu se řídí a je v souladu s platnou legislativou. Reklamace je podmíněna průkazností nákupu reklamovaného zboží v e-shopu, čehož důkazem je daňový doklad.

Zaplacením a převzetím věci přechází na kupujícího vlastnictví zakoupené věci. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na zboží dodané prostřednictvím internetového obchodu www.certikovyhracky.cz, a to v délce trvání 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím.

Záruční doba začíná běžet vystavením účtenky, nebo faktury k nakupovanému zboží.

Kupující je povinen prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Má-li zboží vady v době jeho předání, je kupující oprávněn odmítnout jeho převzetí. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat jak přepravce, tak prodávajícího, nejpozději však do dvou pracovních dnů od převzetí zboží.

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním, či v důsledku živelných pohrom.

Za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě či poškození zboží došlo při jeho přepravě od prodávajícího kupujícímu. V tom případě nese odpovědnost za poškození zboží dopravce. Při převzetí zásilky je kupující, případně příjemce zásilky povinen zkontrolovat, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky vnějšího poškození. Pokud kupující nebo příjemce zásilky zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), je oprávněn ve svém vlastním zájmu zásilku odmítnout převzít a sepsat s dopravcem zápis o škodě. Podpisem dodacího listu kupující potvrzuje, že zásilka byla doručena řádně a neporušena. Pokud kupující či příjemce zásilky zjistí po převzetí zboží vadu vyplývající z poškození při přepravě, je povinen oznámit tuto skutečnost bez odkladu písemně na adrese Aleš Vulterýn, Podhorská 1440/112, 466 01 Jablonec nad Nisou nebo elektronickou poštou na: info@certikovyhracky.cz
prodávajícímu a především dopravci, nejpozději však do 2 kalendářních dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena a vyžádat si současně sepsání zápisu o škodě. Do doby sepsání zápisu o škodě nesmí kupující se zásilkou jakkoli manipulovat a je povinen zachovat i obal zásilky, ve které mu byla zásilka doručena.

Je-li potřeba uplatnit reklamační řízení z důvodu poškození zboží, oznamte tuto skutečnost prodávajícímu v co nejdříve písemně na e-mailovou adresu : info@certikovyhracky.cz, nebo telefonicky na tel.:  604373555, případně písemně na adresu provozovny e-shopu.

Ve své žádosti o reklamaci daného zboží nezapomeňte uvést vaše kontaktní údaje, jaké zboží reklamujete, důvod reklamace, termín nákupu zboží a číslo dokladu o koupi zboží, případně kopii účtenky.

Na základě předešlého kontaktu kupující zašle zboží prodejci.

Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o doručení reklamace. Následně vydá prodávající kupujícímu i písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

Protokol o vyřízení reklamace si pečlivě uschovejte pro případ další reklamace nebo manipulace se zbožím.

Není-li stanoveno či dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího z odpovědnosti za vady zboží příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. V případě kupujícího – podnikatele se vzájemná práva z odpovědnosti za vady řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění, nebude-li dohodnuto jinak.

Možnost vrácení zboží bez udání důvodu

Zakoupené zboží můžete dle Obč. zákoníku §53 vrátit bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí. V takovém případě Vám bude vrácena částka, kterou jste za zboží zaplatili. Částka za poštovné a balné se nevrací! Zboží lze vrátit za následujících podmínek:

  • Zboží bude nepoužité a nepoškozené
  • Zboží bude v originálním obalu
  • Zboží bude zasláno zpět spolu s veškerými dokumenty ( doklady o koupi atd.)

Částka bude zaslána zpět bankovním převodem na účet, jehož číslo požadujeme sdělit písemně (mailem).

Zásilky, které budou zaslány zpět na dobírku, nebudou naší firmou z pochopitelných důvodů přijaty.

Ochrana osobních dat

Internetový obchod Certikovyhracky.cz si váží vaší důvěry a zavazuje se, že bude chránit Vaše data, která musela být uvedena při realizaci objednávky.

Vaše data nebudou v žádném případě poskytnuta třetí osobě. Vaše data mohou být využita pouze provozovatelem internetového obchodu Certikovyhracky.cz a to pouze pro účely statistického zpracování a přímé komunikace se zákazníkem.

certikovyhracky.cz - Internetové hračkářství, Podhorská 1440/112, 466 01 Jablonec nad Nisou, tel.+420 604 373 555, e-mail: info@certikovyhracky.cz

mfnet.cz - internetové projekty Lepsihracky.cz vasmedvidek.cz